anbi

Doelstelling volgens de statuten

1.1 Het ervaarbaar/zichtbaar maken en beïnvloeden en organiseren en het initiëren en opzetten en ondersteunen, produceren en laten produceren van innovatieve projecten waarin de kunsten centraal staan en voorts al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.1 De stichting werkt in opdracht en/of als zelfstandig organisator en producent, en doet voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor, het bepaalde onder 1.1, alles in de ruimste zin van het woord.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De ambitie van OMSTAND is om door middel van de combinatie van een aantrekkelijk cultureel aanbod, tijdelijke nederzettingen en samenwerkingen, bij te dragen aan de ontwikkeling van een dynamische en levendige stad waarbij kunst een vanzelfsprekende positie inneemt, door:

 • Het volgen van actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst.
 • Met een aantrekkelijk cultureel aanbod bijdragen aan een beter klimaat in de stad.
 • Gestagneerde plekken in de stad aantrekkelijk maken voor een breed publiek, d.m.v. tijdelijke nederzettingen. Reuring veroorzaken en aandacht genereren voor plekken gaat verpaupering tegen.

De leden van het huidige bestuur zijn benoemd, het bestuur van Studio OMSTAND bestaat uit:

Sacha Stibbe (1957), voorzitter
studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1989), en International Programme on the Management of Sustainability’, aan de Nijenrode Universiteit (1995). Binnen Omstand vervult zij vooral een adviserende rol, waarbij haar kennis en ervaring ingezet worden om de professionaliteit van Omstand te waarborgen.

Wim van der Aar (1964), secretaris
documentaire- en filmmaker en regisseur van vele bekende en bekroonde tv- en filmcommercials, met humor en timing als zijn belangrijkste kwaliteit. Binnen Studio Omstand vervult Wim vooral een adviserende rol. Wim is goed in staat zijn beschouwende kant tot uitdrukking te brengen.

Frank Hemeltjen (1965), penningmeester
studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, aan de afdeling architectonische vormgeving /monumentaal. Hij is actief als docent aan de academie van Bouwkunst in Arnhem en als adviseur/organisator voor gemeentelijke overheden op het gebied van kunst in de openbare ruimte.

zie voor meer informatie:  http://omstand.is-in-ontwikkeling.nl/about-omstand/

Het beloningsbeleid van de instelling.
Het bestuur van Studio OMSTAND is onbezoldigd. Daar waar bestuursleden noodzakelijkerwijze uitvoerende taken op zich nemen, zal, conform de Governance Code Cultuur van Studio Omstand, hierover helder worden gecommuniceerd, onder meer in het jaarverslag. Bestuursleden die directiefuncties vervullen, zijn voor wat betreft die functies, geen lid van het bestuur. Op dit moment zijn er geen medewerkers benoemd. Studio OMSTAND hanteert bij benoeming een beloningsbeleid op basis van daadwerkelijk gewerkte uren, op basis van vooraf overeengekomen tarieven. Hierover wordt verslag gedaan in het financieel jaarverslag

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling; de activiteiten van Studio OMSTAND in 2015

• PULSE
PULSE is een programma dat zich sinds september 2015 afspeelt op en rond het Transformatorplein in het Nieuwe Kadekwartier, te Arnhem. Elke maand vinden er nieuwe activiteiten plaats. Naast de officiële opening van de nieuwe tentoonstelling, zijn de tentoonstellingen, de rest van de maand, in het weekend te bezoeken.In 4 verschillende tentoonstellingsruimtes worden onderdelen van het programma PULSE getoond:

 • Turbinekamers; Stand
  In de Turbinekamers programmeren we een reeks tentoonstellingen onder de naam STAND. Wij vragen met dit programmaonderdeel aandacht voor de relatie tussen kunst, de ruimte en de curator. De turbinekamers zijn rauw en met opzet rauw gelaten. Voor deze ruimte nodigen wij gastcuratoren uit die deze rauwheid als een kwaliteit zien. Wij hebben tot op heden kunstenaars curatoren uitgenodigd omdat zij, als kunstenaar, beter in staat lijken om met de rauwheid van de expositieruimte om te gaan. Wij vragen de gastcurator om eerst eigen werk in de turbinekamers te tonen. Vervolgens om een tweede tentoonstelling te organiseren met één of meerdere kunstenaars in de daaropvolgende maand. Kunstenaars die inmiddels als curator hebben meegewerkt, of nog meewerken aan dit onderdeel zijn; Marjolein de Groen, Marten Hendriks, Jaap Kroneman, Lieven Hendriks, Mattie van der Worm, Mark Kramer en Bram Kuipers.
 • Trafohuisje; Beeldverhouding
  Voor het trafohuisje werken we samen met gastcuratoren Sibylle Eimermacher en Jeroen Glas. Met het programma  ‘Beeldverhouding’wordt in het trafohuisje videokunst geprogrammeerd die zich op de een of ander manier tot het huisje, de directe omgeving, een boom, het plein, de wegen of huizen of tot het medium zelf verhoudt.
 • Paviljoen; I.S.M. (In samenwerking met)
  Het Paviljoen wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Als expositieruimte, ontvangstruimte en als locatie voor het programmaonderdeel I.S.M.; waarmee  Studio Omstand naar aanleidingen zoekt waarmee we met ‘de buurt’ in contact kunnen komen. Behalve voor de workshops wordt het Paviljoen ook als expositieruimte gebruikt. Vanwege de transparantie van het gebouw gedraagt het zich als een enorme vitrinekast. Daarmee is het Paviljoen onze meest zichtbare tentoonstellingsruimte.
 • Accuruimte; Museum 5VEP
  Voor de accuruimte werkt Studio Omstand samen met gastcurator Heidi Link. In de accuruimte wordt werk getoond van kunstenaars die hebben meegewerkt aan ons ‘artist-in-residence’ project ‘De geheime Bunker’ (zie hieronder).

• 20×20! Een energieke avond in Showroom Arnhem i.s.m. CASA (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem) en O-P-A (Ontwerp Platform Arnhem) waarin tien sprekers uit de architectuur/stedenbouw, vormgeving en beeldende kunst spreken rondom een actueel thema. Dit doen zij aan de hand van 20 dia’s met per dia 20 seconden spreektijd. De avonden zijn een begrip in Arnhem en trekken ruim 250 mensen. De komende jaren zal OMSTAND sprekers voordragen vanuit de beeldende kunsten, die gerelateerd zijn aan haar thematiek en projecten.

• Ernstig Geschikt: Een Best-Graduates-tentoonstelling van de beste fine-arts studenten van dat bewuste jaar, afkomstig van alle Nederlandse kunstacademies. Eerder door G.A.N.G. i.s.m. Plaatsmaken en Circa…dit. Voortaan door OMSTAND, en Circa…dit. De selectie vindt plaats door curatoren die OMSTAND en Circa…dit daarvoor aanstellen. De jonge kunstenaars die zo worden ‘ontdekt’ zet OMSTAND, waar passend, ook in in haar andere projecten. In 2014 vindt de vierde editie plaats.

• Platform Beeldende Kunst Arnhem Samenwerkingsverband van alle Arnhemse professionele beeldende kunst instellingen en initiatieven. OMSTAND is lid van dit platform en participeert in gezamenlijke activiteiten.

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting van de instelling
De instelling is een Stichting en heeft als zodanig geen winstoogmerk. Alle uit de activiteiten van Studio Omstand ontstane opbrengsten zullen dientengevolge weer terug vloeien in dezelfde stichting of naar een vergelijkbare ANBI. Hetzij als investering, hetzij als reserveringsbudget voor vervolgactiviteiten van Studio Omstand. Zie voor meer informatie hieronder:

·De informatie uit de voorgaande bullet worden telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. (Vanaf 01-01-2014 dienen de gegevens van 2012 te worden gepubliceerd) >> Stichting Omstand is opgericht op 01-01-2014 en beschikt als zodanig nog niet over een financieel jaaroverzicht van 2013.  De gegevens van het boekjaar 2014 van stichting Omstand worden openbaar gemaakt via onderstaande  -LINK- >>

PublicatieJaarrekening stichting Omstand 2014

PublicatieJaarrekening stichting Omstand 2015